صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


 

عين خارجه
نمايندﮤ مجلس شورای اسلامی با اذعان اينكه باطوم‌‌زدن در ﻛﻠﮤ زن و دخترهايی كه به ميل خودشان لباس می‌پوشند اقدام حسنه‌‌ای نيست افزوده اين هم كه به كسی چيز‌ی نگويند يعنی مملكت بشود مثل اروپا.

شيرازی ِ كليمی پسر جوانش را ملامت می‌كرد: عرق كه تا خرخره می‌خوری، قمار هم كه می‌كنی،‌ خانم‌بازی‌‌ هم كه بعله.  پس بگو مسلمان و فارغ.

سعدی سرود:
يکی يهود و مسلمان نزاع مي‌کردند
چنانکه خنده گرفت از حديث ايشانم
به طِيره گفت مسلمان گر اين قباﻟﮤ من
درست نيست خدايا جهود ميرانم
يهود گفت به تورات می‌خورم سوگند
وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم
گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد
به خود گمان نبرد هيچ‌کس که نادانم

12 مرداد 89

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89 

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X