صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


 

‌الواح

سال 75 وقتی ياران دانستند برای نشريه‌ای با نام لوح تقاضای مجوز داده‌ام برخی توصيه كردند اسم بهتری پيدا كنم.  گفتم پيشنهاد بدهيد.

 

پيشنهادی نرسيد و همان روی ماهنامه ماند.  در شمارﮤ اول توضيح دادم بين سالهای 47 تا 53 اين نام روی ناگهان‌نامه‌ای ادبی بود كه كاظم رضا انتشار می‌داد اما به عنوان نشريه ثبت نشد.  لوگوی آن را فرشيد مثقالی طراحی كرده بود.

 

اسم كه ابتدا به گوش برخی اهل ‌نظر كهنه می‌رسيد به مرور جا افتاد و در لوح تقدير و لوح فشرده و تركيبات ديگر رايج شد.  طرح شهرزاد اسفرجانی هم شايد در شمار بهترين لوگوهايی باشد كه در ايران طراحي شده است.

 

همعقيده بوديم كه خط نستعليق رقيق و ضعيف است و خط نسخ زيادی خشك.  اسفرجانی از تركيب نسخ و شكسته چرخشی بديع ساخت از مركز يك كادر به بيرون آن.  هم چهارگوش را می‌شد به رنگهای گوناگون چاپ كرد و هم جروف را با مربع مركزی يا بدون آن (امروز اگر بالای روزناﻣﮥ سياسی باشد حريفان شايد پاپوش يدوزند كه قرناك است و حالت رقص دست‌وپای بانوی مكشوفه دارد).

 

كسانی هم كه طرح را در جاهای مختلف می‌گذارند انگار موافقند كه زيباست.  با  سپاس مجدد از شهرزاد برای هديه‌اش.

6 آبان 89  

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89 

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X