صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


 

حذفی‌‌ها
ﺻﻔﺤﮤ اول مقاله‌ای ارائهشده در مجمعی آكادميك در آلمان را بزرگ كنيد و برويد در بحر عنوان مركز مطالعات، و ﻧﻘﺸﮤ خاورميانه و آفريقا.

جای تركيه و پاكستان و جمهوری آذربايحان خالی است.  كشورهای عرب‌زبان به رنگ خاكستری ترسيم شده‌اند.  ساير كوركچل‌ها، از آسيای ميانه تا جنوب آفريقا، يكپارچه تيره‌اند.

چنين تقسيمهاي آكادميكی از باب تمركز ديد و پرورش تخصص است.  اما از برخی نتيجه‌گيری‌ها گريزی نيست.  ظاهراً اين جماعات چه پول نفت داشته باشند و چه نداشته باشند بي‌آينده‌اند، نمی‌دانند چه بايدشان كرد و گيج‌گيجی‌ می‌خورند.

در بخش فوقانی نقشه، دولتها می‌كوشند شيخ را قانع كنند وقتی خودش خوب می‌داند مدرﺳﮤ دخترانه آن جور مركز فسادی كه ايشان ادعا می‌كند نيست اين قدر عوام‌الناس را فريب ندهد؛ و ،‌از سوی‌ ديگر، متجدد را راضی كنند دندان روی جگر بگذارد و بر سر اجرای احكام الهی‌ شلوع نكند تا شايد اوضاع رفته‌رفته قدری بهبود يابد.

در بخش تحتانی، عايدات كرُم و نيكل و بوكسيت و آلومينيومی كه قبلاً به متروپل می‌رفت حالا به حساب ‌يك مشت تفنگچی و كودتاچی در بانكهای همان كشورها سرازير می‌شود.  نيم قرن پس از رفتن مستعمره‌بان‌ها، جز در چند كشور شمالی و آفريقای جنوبی در منتهی‌اليه پائين، در جبين اكثريت بزرگ آن قبايل به‌عنوان دولت مستقل نور رستگاری ديده نمی‌شود. پيشرفت برای آن قاره عمدتاً يعنی پني‌سيلين و آنتي‌بيوتيك و رشد خركی ِ جمعيت و گلـّه‌های آدم بی‌مصرف و ايدز و گرسنگی و كيسه‌های ذرت اهدايی.  تقريباً يكسره از رادار اقتصاد و سياست بين‌المللی محو شده‌اند.

حتی‌ در شمالي‌ترهای آفريقا كه از قديم چيزی‌ شبيه حكومت داشته‌اند، دولت بين سنت‌پرست و متجدد آچمز است و يارای دست‌زدن به اقدامی‌ اساسی‌ ندارد.  به مؤمنان می‌گويد اگر مراقبت اين دولت نباشد متجددها مملكت را سراسر كاباره می‌كنند؛ به سر متجددها منّت می‌گذارد اگر مواظبت اين دولت نباشد خداپرست‌ها بساط تجدد را در هم می‌پيچند.  هيئت حاﻛﻤﮤ مصر به متجددها ندا می‌دهد اگر برای انتخابات آزاد فشار بياورند برنده‌اش اخوان مسلمين خواهد بود نه آنها.

در اين فلاكت،‌ قياس كنيد حال و روز ملت ايران را كه عادت كرده است فكر كند بشريت گرد شمع وجود او شكل گرفته و به بركت نفت و فرهنگ اوست كه دنيا ارزش سكونت دارد.

دربارﮤ خود مطلب، نگارنده فعلاً نظری ندارد اما اگر بخواهيد بخوانيد اين‌جاست.

14 مرداد 89

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89 

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X