صفحۀ‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالبسرمقاله‌ها

  

 

آنچنان كه بودیم:

   زیبایی فقط در چشم بیننده است؟

این عكسها را سالها پیش آقای كامران جبرئیلی، همراه با مجموعۀ سلایدها و تصاویری از مكانهای آموزشی ایران، در اختیار نشریۀ  لوح گذاشت.  تصاویری قدیمی كار عكاس يا عكاسهايی ناشناس.  هويت افرادی را هم كه در برابر دوربین نشسته‌ یا ایستاده‌اند نمی‌دانیم.

عكسهای 1 و 2  به احتمال زیاد دانشسرايی مقدماتی يا عالی (دانشكده‌های تربیت معلم امروزی) شاید در دهۀ 1320‌، ‌عكس  3 (شامل پرستارانی با كلاه سفید) كادر بیمارستان، و عكس 4 دانشجویان و استادان دانشكده‌ای پزشكی احتمالاً در دهۀ 1330 یا 40 را نشان می‌دهد.

از خوانندگانی كه این مكانها و اشخاص را به یقین می‌شناسند دعوت می‌كنيم اطلاعات خود را در این صفحه بگذارند.

نكتۀ قابل توجه، حالت و سیمای اشخاص است.  مردها انگار همیشه یا بیش از حد لازم زلف ِ بریانتین‌زده داشته‌اند یا به طرز غم‌انگیزی فاقد آن بوده‌اند.  جز این، قیافه‌شان، بسته به گروه سنـّی،‌ كموبیش به خوش‌تيـپی يا بدتيـپی امروز بوده است.  اما زنان امروزی كلاً‌ زیباتر و شاداب‌تر و، به‌رغم تمام مصائب، خوش‌عكس‌تر و خشنودتر از مادرانشان به‌ نظر می‌رسند.  شاید به بركت وفور پروتئین و ویتامین و غيره، مظنۀ نژاد مردم ایران هم قدری ترقی كرده باشد.  احتمالاً رشد شخصیتی و تصورّ گردن‌فرازانۀ‌ زنان از خویش نيز در این جلوه بی‌تأثیر نیست. 

 

 

 

  

1

 

2

 
 

  

3

برخي نامها در عكس هيئت علمي آموزشگاه مامائي به روايت خانم پوران دقيق:

ايستاده، نفر چهارم از راست: آذري؛ نفر ششم از راست: ايران نامي.

نشسته، از راست: مرحوم دكتر انتخابي، مرحوم خانم شيباني، دكتر اشرف مصاحب، دكتر راسخ، دكتر جهانشاه صالح، دكتر تيمور، خانم قربان مدير آموزشگاه، مرحوم دكتر بيژن، دكتر عسكري.

 

4

و دو نام هم در اين عكس.  نفر اول از راست: مرحوم عاليه امامي؛ نفر سوم: منصوره كاوسي.

 

 

 

editor@lawhmag.com

 mGhaed@lawhmag.com  

نقل مطالب این سایت با ذكر ماخذ یا با لینك آزاد است.

X