صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

مرغهای كاكل‌آويزان
آئين‌نامۀ امور خلافی، مصوب سال 1324 مجلس شورای ملی، از جمله، برای ارتكاب اين اعمال دو تا پنج روز حبس تكديری و ده تا پنجاه ريال غرامت تعيين كرده است:
 

12 . كسانی كه پرندگان يا دامهای ‌زنده را آويزان حمل كنند يا به‌طور   آويزان نگاهدارند.

14. كسانی كه با زيرشلواری يا لـُنگ يا لباس خانه (بدون عذر موجه) در معابر عمومی تردد يا توقف نمايند.

36. كسانی كه در معابر و شوارع به ‌يكديگر گلاويز شده يا با الفاظ قبيحه متكلم شوند يا صداهای كريه نمايند.
 

نزديك به نود سال پس از وضع نخستين مقررات مدوّن برای تربيت مردم و بهبود زندگی‌ اجتماعی (فروردين 1300)، ماكيان وارونه و برۀ معلق شايد پشت تــَرك موتورسيكلتی در روستا ديده ‌شود؛ در شهر ندرتاً.  مقررات نگهداری و حمل جانداران زجردادن را خلاف اخلاق و ممنوع می‌شناسد. اشخاصی هم كه با زيرشلواری به خيابان می‌آمدند پنج تومان پياده می‌شدند (در آن زمان، دهۀ بيست، حقوق ماهانۀ كارمند ساده حدود 900 ريال بود).

امروز وظيفۀ مقدس وارونه آويزان‌كردن و به‌صـُلابه‌كشيدن و در قوطی ‌انداختن و حمل‌ونقل آدمها همانند احشام عهد ماقبل تمدن و راندن جماعت با چوب‌وچماق و آوردنشان با زيرشلواری در ملاء عام و استعمال الفاظ ركيك را به فرّاشهای قلچماق و ازپشت‌كوه‌آمدۀ حكومت سپرده‌اند، همين طور يكی‌كردن ِ هـَتــَـك و پـَتــَـك خلايق.  و تمام اينها برای جاری‌شدن احكام الهی و حفظ وضع موجود به هر قيمتی.

تمدن اين سرزمين روزی خواهند توانست از گازانبر ارتجاع و يورشهای صحرانشينان بربر رهايی‌ يابد؟ واردكردن چنان قوانينی از خارجه چرا نتوانست جهت حركت توحش به سوی تمدن را يكطرفه كند و مانع ليزخوردن و بازگشت به خويشتن ِ خويش شود؟

27 مرداد 88

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X