صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

متحد جانهای مردان خداست؟

در قم و مكه و قاهره چند فتوا عليه بمب‌تركاندن در خيابان و بی‌حساب‌كشتن ِ رهگذران در شهرهای مسلمانان صادر شده و در سی سال گذشته در اين مملكت چند تريليارد بار غريو مرگ بر ملتها، كشورها و افراد سر داده‌اند؟ (در چكی تاريخی ﻛﻠﻤﺔ بديع تريليارد ديده می‌شد؛ فرهنگنامه‌نگاران يادداشت كنند).  طلبيدن و ستودن و باراندن و حواله‌دادن مرگ.  به دور، به نزديك، به صغير، به كبير.  بذر نفرت.  از عالم و آدم.  تخم كين.

 

عرفونچی‌های ژاژخای تلويزيون وطنی از اين درسهای عشق و مهر و محبت و صفا و وفا و غيره كه مثل طوطی ِ كوكی تكرار می‌كنند حال خودشان به هم نمی‌خورد؟

يلدای 88

 

  تریلیارد [در متحد جانهای مردان خداست] کلمه‌ای قدیمی و تقریبا از‌دور‌خارج‌شده در سیستم واحدهای کشورهای انگلستان و آلمان، برابر است با هزارمیلیاردمیلیارد یعنی عدد ده‌به‌توان ِ بیست‌ویک.  اما در آن ‌صورت هم باز چک اشتباه نوشته شده است.

رضا والی

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X