صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

اصول و منافع

براي ترور حسين فاطمي، وزير خارجۀ دولت مصدق، بر سر  آرامگاه كشتگان 30 تير 31، هفت‌تير به دست پسری دادند زير سن قانونی تا دادگستری نتواند مجازاتش كند.  وقتی به قدرت رسيدند در دهۀ ‌60 اين اصل را كنار گذاشتند و هرچه دلشان خواست كردند.

 

اگر بار ديگر در شرايطی مشابه پنجاه‌شصت سال پيش قرار بگيرند از قانون محدوديت مجازات مجرمان خردسال ‌استفاده نمی‌كنند؟

 

يك گرفتاری با رندان حق‌پرست اين است كه به هيچ اصلی تن نمی‌دهند مگر اينكه دارای نفع فوری و شخصی باشد، و فقط به طور موقت تا اولين فرصت كه بتوان زيرش زد.

10 ارديبهشت 88

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89

 

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X