صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


 

نون بيار پته ببر

در عربستان، مجرمانی كه قرآن از بـَر كنند از زندان آزاد می‌شوند ــــ و كسانی ادعا كرده‌اند آنها را در سازمان امر به معروف و نهی از منكر استخدام می‌كنند.  كشورهای اسلامی‌ از اين نظر هم يگانه‌اند كه استخدام افراد سابقه‌دار در دستگاههای نظامی و انتظامی خلاف قانون نيست.  كار وقتی برای خدا باشد هر چيزی مجاز است

در ايران نه تنها استخدام می‌كنند بلكه پته هم می‌دهند.  چند سال پيش با خط درشت اعلام شد توزيع درﺟﮤ ليسانس يخ‌‌زده با تحفيف كلی بدون پيش‌قسط و ديپلم دبيرستان آمادﮤ تحويل فوری.  تازگی گفته‌اند دكترای دم‌قيچی ِ ضايعاتی ِ فلـّه موجود می‌باشد.

بد نبود اگر می‌دانستيم (به بيان عموزاده‌های افغان) در دو صد كشور جهان جايی ‌هست كه هم مجری برناﻣﮤ تلويزيون مجهز به درﺟﮤ دكترا باشد و هم برادرهايی كه آن طرف ميز افاضات می‌فرمايند اما سرتاته حرفهايی كه يك ساعت مثل طوطی دربارﮤ جهان و مافيها و مافيا تكرار می‌شود بخشنامه‌ای دوسه صفحه‌ای است كه با از بـَر كردنش مثلاً درﺟﮥ علوم سياسی گرفته‌اند.

4 شهريور 89

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89 

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X