صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


 

نام نيك رفتگان 
سايت لغتناﻣﮥ دهخدا هم فيلتر شد.  تا آنجا كه در اين مه‌دود غليظ می‌توان حدس زد مطلب از چه قرار است، مؤﺳﺴﮥ لغتنامه گرچه پول و قدرت و جلوه و جلايی در آن نيست، بار ديگر فتح شد و عده‌ای را بيرون ريختند اما به دليلی كه بر مورخين مجهول است، سايت آن همچنان خودمختار ماند، يا اين طور به نظر می‌رسيد.  در ستونی در سمت چپ آن، شعرهايی ديده می‌شد، يا می‌شود، پراحساس و گاه هيجان‌انگيز در ذمّ روزگار سفله‌پرور.

 

بهانه كرده‌اند كه در آن سايت، كلمات بی‌تربيتی يا بی‌تربيتانه به چشم حافظان اخلاق خورده است.  قياﻓﮥ علی‌اكبر دهخدا را مجسم كنيد كه روی دشكچه‌اش دوزانو نشسته و فيش لغت درست می‌كند، و مأموران ﻛﻤﻴﺘﮥ منكرات بالای سرش ايستاده‌اند و حكم دارند او را به انفرادی ببرند و دخلش را بياورند تا زبان تيزش را غلاف كند.

 

پيشنهاد می‌كنيم ستون شعرهای مناقشه‌انگيز سايت را جمع كنند و دست از سر كچل فرهنگ لغت، حالا چه با تربيت يا بی‌تربيت، بردارند.

 

كاربران هم زياد غصه‌دار نشوند.  حتی بدون شيلترفكن، از راه سايت فرهنگناﻣﮥ معين می‌توان از مدخلهای دهخدا استفاده كرد.

23 مرداد 89

 

 

در پيگيری بهاﻧﮥ مسدودشدن سايت دهخدا، اين پاسخ به دست دوست وِ خواننده‌ای رسيده است.

خوشبختانه سايت معين همچنان باز است.

 

برای رفع تنوع، اين را هم كه دوستی از آمريك محبت كرده است ببينيد.

 29 مهر 89

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89 

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X