روزنامه‌نگاری در ایران (مرداد ١٣٥٦- تیر١٣٨٤):

 از رسالت تا حرفه

 

حسین شهیدی

(١٣٩٣−١٣٣٢)

 

متن انگلیسی در آمازون:

 

متن فارسی در دست چاپ.

 

 

فصل ١

   

فصل ٢

 

فصل ٣

 

 

فصل ٥

 

فصل ٦

 

فصل ٧

 

 

"صدا و سیما"

 

فصل ١٠

"تورنمایی" و "تورنویسی"

 

فصل ١١

سازماندهی، آموزش، کارآموزی

 

فصل ١٢

آشفتگی در فکر حقوقی

 

فصل ١٣

نتیجه‌گیری

 

جدولها، منابع، نمایه

 

 

 

 
 

صفحۀ‌‌ اول   كتاب  مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

 

 

 

 نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.