332 صفحه، طرح نو،  1380

چاپ دوم  84

چاپ سوم 88

چاپ چهارم 89

 

 

 

 

 

دفترچۀ خاطرات

و فراموشی

و مقالا ت ديگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش درآمد

 

يك:  تأمل در چند مفهوم و تعريف

 

دربارة نوستالژي

مفهوم آينده در ادبيات قديم و در تفكر اجتماعي معاصر

اسنوبيسم چيست؟

 

دو:  چشم ‏اندازهاى اجتماعى

 

فرزانگان و بقّالها

دگرديسىِ يك آرمان 

 

سه:  نگاه به گفتار و نوشتار و رفتار

 

دفترچة خاطرات و فراموشى

دربارة‌ سانسور

نتيجة اخلاقى را فراموش نفرماييد

به مردگان نمرة انضباط بدهيد و بگذاريد استراحت كنند

آيا شهرتْ ويتامينِ روح است؟

دربارة الهام، توارد، اقتباس و دستبرد

اين صفحه براى شما جاى مناسبى نيست

 در فضيلت نامها

 

آن سوي آستانه

 

مردي كه خلاصة خود بود: احمد شاملو ( ‌1379-1304) 043

 

 

گفتگو دربارۀ اين كتاب:

 

P  مقاله به عنوان ژانر ادبي

     P   دربارۀ  دفترچۀ خاطرات و فراموشي

P  شاملو محكوم بود كه شاعر باشد

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.