نخستين

مسلمانان

در اروپا

 

 

 

The Muslim Discovery of  Europe

Bernard Lewis

Wiedenfeld and Nicolson, London, 1982

Norton, 2001

برنارد لويس

چاپ اول، ٤۲٦ صفحه: نشر مركز، ٧٤

چاپ دوم، ٧٤٧ صفحه، نشر كارنامه، آذر ۸٩

چاپ سوم بهمن ٩٣

چاپ چهارم  ۱٤٠٠

 

پیشگفتار

 

تماس و تاثير

نگاه مسلمانان به جهان

در باب زبان و ترجمه

ابزار ارتباط و عوامل ارتباط دهنده

دانش مسلمانان دربارۀ مغرب زمين

دين

اقتصاد:  تصورها و تماسها

دولت و قضاوت

علوم و فنون

زندگي شخصي

احوال شخصي و امور اجتماعي

نتيجه گيری

نمايه

 

مصاحبه با برنارد لويس

 

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار     لوح فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.