نخستين

مسلمانان

در اروپا

 

The Muslim Discovery of  Europe

Bernard Lewis

Wiedenfeld and Nicolson, London, 1982

Norton, 2001

برنارد لويس

چاپ اول، 426 صفحه: نشر مركز، 74

چاپ دوم، 474 صفحه، نشر كارنامه، آذر 89

چاپ سوم بهمن 93

 

تماس و تاثير

نگاه مسلمانان به جهان

در باب زبان و ترجمه

ابزار ارتباط و عوامل ارتباط دهنده

دانش مسلمانان دربارۀ مغرب زمين

دين

اقتصاد:  تصورها و تماسها

دولت و قضاوت

علوم و فنون

زندگي شخصي

احوال شخصي و امور اجتماعي

نتيجه گيري

نمايه

 

مصاحبه با برنارد لويس

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

X