طرح نو، ١٣٧٧

۲٥٣ صفحه

 

 

 

 

 

 

 

رنج و التيام

در سوگواري

و داغديدگی

 

 

 

 

 

Grief Counselling and Grief Therapy

J. William Worden

Fifth impression of the second edition

Tavistock/Routledge, London, 1995

 

With two epilogues extracted from

And When Did You Last See Your Father?

By Blake Morrison

Picador, New York, 1995

 Granta Books, London, 1995

and

The Right Hand of the Father

By Thomas Lynch

London Review of Books , 4  January 1996

انتشار جدید

نشر نو

تیر ۹۹

دی ٩٩

چاپ چهارم خرداد ٤٠٠

٣۰۸  صفحه

+ دو پیوست

                  

ج. ويليام وُردِن
 

يا دداشت مترجم

 يادداشت مؤلف‏

 مقدمه

 

يك

دلبستگى، فقدان و تكاليف سوگوارى

نظرية‌ دلبستگى

آيا ماتمْ نشانة بيمارى است؟

آيا سوگوارى لازم است؟

چهار تكليف سوگوارى

سوگوارى چه وقت پايان مى‏يابد؟

 

دو

واكنشهاى بهنجار در برابر ماتم: سوگوارىِ بى‌‏مسئله

نمودهاى ماتم بهنجار

ماتم و افسردگى

عوامل تعيين‌‏كنندة ماتم

روند سوگوارى

 

سه

مشاورهٔ ماتم: آسان‌‏كردن ماتمِ غيرپيچيده

اهداف مشاورة ماتم

مشاور مصيبت شدن كار كيست؟

وقت مشاورهٔ ماتم

مشاورهٔ ماتم بايد كجا انجام گيرد؟

مشاورهٔ ماتم براى كيست؟

شناسايى مصيبت‌‏ديدگان آسيب‌‏پذير

اصول و روال مشاوره

تكنيكهاى مفيد

استفاده از دارو

مشاورة گروهى ِ ماتم

آسان‌كردن ماتم از راه آئين خاكسپارى

تأثيربخش‌‏بودن مشاورهٔ ماتم

 

چهار

واكنشهاى نابهنجار در برابر ماتم: سوگوارى پيچيده

چرا افراد از ماتم در مى‌‏مانند؟

به بيراهه افتادن ماتم

تشخيص ماتم پيچيده

 

 پنج

 ماتم‏درمانى: گره‏گشايى از ماتم بيمارگونه

اهداف و ترتيبات ماتم‏درمانى

رَويه‌‏هاى ماتم درمانى

ملاحظات ويژه در ماتم‌‏درمانى

شيوه‌‏ها و موانع

ارزيابى نتايج

 

شش

ماتم بر انواع خاص ضايعه

خودكشى

مرگ ناگهانى

مرگ ناگهانى اطفال

سقطجنين غيرعمدى

مرده‌‏زايى

سقطجنين

ماتمِ پيشاپيش

ايدز

 

هفت

ماتم و سازمان خانواده

مرگ فرزند

كودكانى كه والدين‏شان مى‌‏ميرند

روشهاى دخالت

ماتم و سالمندان

خانواده در تقابل با نيازهاى شخصى

 

 كتابنامه 

 نمايه 

 

 ضميمه ١مرگ در خانواده

فشرده اي از چند بخش كتاب  آخرين بار كِـى پدرت را ديدى؟

نوشتة بلِيك موريسن

 

پیوست جدید: دست ِ راست پدر

 

صفحهٔ‌ اول    كتاب  مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.