م. قائد                                           


    

     M. Ghaed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنج و التيام

در سوگواري

و داغديدگي

 

 

Grief Counselling and Grief Therapy

J. William Worden

Fifth impression of the second edition

Tavistock/Routledge, London, 1995

 

With an epilogue extracted from

And When Did You Last See Your Father?

By Blake Morrison

Picador, New York, 1995

 Granta Books, London, 1995

 ج. ويليام وُردِن
253 صفحه، طرح نو، 1377
 

يا دداشت مترجم

 يادداشت مؤلف‏

 مقدمه

 

يك

دلبستگى، فقدان و تكاليف سوگوارى

نظرية‌ دلبستگى

آيا ماتمْ نشانة بيمارى است؟

آيا سوگوارى لازم است؟

چهار تكليف سوگوارى

سوگوارى چه وقت پايان مى‏يابد؟

 

دو

واكنشهاى بهنجار در برابر ماتم: سوگوارىِ بى‏مسئله

نمودهاى ماتم بهنجار

ماتم و افسردگى

عوامل تعيين‏كنندة ماتم

روند سوگوارى

 

سه

مشاورة ماتم: آسان‏كردن ماتمِ غيرپيچيده

اهداف مشاورة ماتم

مشاور مصيبت شدن كار كيست؟

وقت مشاورة ماتم

مشاورة ماتم بايد كجا انجام گيرد؟

مشاورة ماتم براى كيست؟

شناسايى مصيبت‏ديدگان آسيب‏پذير

اصول و روال مشاوره

تكنيكهاى مفيد

استفاده از دارو

مشاورة گروهى ِ ماتم

آسان كردن ماتم از راه آيين خاكسپارى

تأثيربخش‏بودن مشاورة ماتم

 

چهار

واكنشهاى نابهنجار در برابر ماتم: سوگوارى پيچيده

چرا افراد از ماتم در مى‏مانند؟

به بيراهه افتادن ماتم

تشخيص ماتم پيچيده

 

 پنج

 ماتم‏درمانى: گره‏گشايى از ماتم بيمارگونه

اهداف و ترتيبات ماتم‏درمانى

رَويه‏هاى ماتم درمانى

ملاحظات ويژه در ماتم‏درمانى

شيوه‏ها و موانع

ارزيابى نتايج

 

شش

ماتم بر انواع خاص ضايعه

خودكشى

مرگ ناگهانى

مرگ ناگهانى اطفال

سقطجنين غيرعمدى

مرده‏زايى

سقطجنين

ماتمِ پيشاپيش

ايدز

 

هفت

ماتم و سازمان خانواده

مرگ فرزند

كودكانى كه والدين‏شان مى‏ميرند

روشهاى دخالت

ماتم و سالمندان

خانواده در تقابل با نيازهاى شخصى

 

 كتابنامه 

 نمايه 

 

 ضميمه:  مرگ در خانواده

فشرده اي از چند بخش كتاب  آخرين بار كِـى پدرت را ديدى؟

نوشتة بلِيك موريسن

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X